Regulamin Fundacji Pełne Żagle

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH

– Fundacja Pełne Żagle

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dokument ustala ogólne warunki uczestnictwa w kursach zorganizowanych przez Organizatora w oparciu o własny system szkolenia na stopnie żeglarskie oraz motorowodne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

2. Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy o udział w kursie na stopnie żeglarskie i motorowodne i wymaga pisemnego potwierdzenia jego otrzymania i zapoznania się z jego treścią przez osobę zawierającą umowę o uczestnictwo w kursie.

3. Organizatorem kursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest Fundacja Pełne Żagle z siedzibą ul. Lipowa 15 Mielenko 76-032, NIP: 499-068-02-36

4. Dokument Warunki Uczestnictwa określa prawa i obowiązki osób uczestniczących w kursie na stopnie żeglarskie i motorowodne a także prawa i obowiązki osób zawierających umowę o udział w kursie.

 

§2 ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy o udział w kursie na stopnie żeglarskie i motorowodne następuje zasadniczo w formie pisemnej po zapoznaniu się przez zawierającego umowę z treścią umowy, ofertą Organizatora, oraz Warunkami Uczestnictwa co zostaje potwierdzone własnoręcznym podpisem zawierającego umowę, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

2. W przypadku skorzystania przez osobę zawierającą umowę z internetowego formularza rejestracyjnego udziału w kursie na stopnie żeglarskie i motorowodne – zawarcie umowy następuje w chwili złożenia zgodnych oświadczeń woli stron o zawarciu umowy. Takim oświadczeniem woli ze strony zawierającego umowę o udział w kursie jest moment wpłaty za kurs zaś ze strony Organizatora jest to moment, w którym Organizator złożył ofertę obowiązującą wskazany przez Organizatora czas. Wpłata za kurs oznacza akceptację wszystkich warunków wynikających z dokumentów opisanych w §2 pkt. 1 niniejszego załącznika i wywołuje wszystkie skutki prawne, jakie przewidziane są dla zawarcia umowy.

3. Zawarcie umowy w sposób określony w pkt. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia zawierającego umowę z obowiązku pisemnego wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 5 §2 a także z obowiązków wymienionych w pkt. 6 §2 niniejszego załącznika.

4. Zawierający umowę zobowiązany jest do podania pełnych danych teleadresowych i wpłaty za kurs w wysokości określonej w umowie.

5. Osobami uczestniczącymi w kursie mogą być osoby niepełnoletnie po wyrażeniu pisemnej zgody na ich udział przez ich przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, przy czym wszelkich czynności prawnych związanych z zawarciem umowy dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun.

6. Uczestnictwo w kursie osoby niepełnoletniej wymaga wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu, przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna osoby małoletniej. Dokument w oryginale należy dostarczyć na miejsce zbiórki w dniu rozpoczęcia kursu.

7. Niewywiązanie się przez Uczestnika z powyższych uzgodnień będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy na warunkach określonych w §11.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny usług i świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi obejmującymi podatek od towarów i usług.

2. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Uczestnika wynikającego z zawartej umowy jest system płatności elektronicznych „Płatności24”.


§4 PRZENIESIENIE PRZEZ UCZESTNIKA PRAW I OBOWIĄZKÓW NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ

1. Zawierający umowę o udział w kursie może przenieść, na osobę spełniającą warunki udziału w kursie, wszystkie przysługujące mu prawa z tytułu umowy o świadczenie usług, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki w formie pisemnej.

2. Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt.1 jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym, na co najmniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu określonym w umowie

§5 ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE

1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora, przed rozpoczęciem kursu, w wyniku, których Organizator jest zmuszony zmienić istotne warunki umowy z Uczestnikiem, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika na piśmie lub w inny skuteczny sposób. W takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowana zmianę umowy czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej czy też innych kosztów i opłat.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kursu lub informacji zawartych w ofercie przed rozpoczęciem kursu lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie jego trwania, jednakże zmiany te nie mogą powodować zmian istotnych postanowień umowy, o których mowa w pkt. 1, a standard i zakres świadczeń zostanie zachowany.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu, względnie świadczeń, jeśli ich realizacja jest niebezpieczna dla życia i zdrowia uczestników z niezależnych od Organizatora powodów i okoliczności (siła wyższa). W tym przypadku zapis §5 pkt. 1 niniejszego załącznika nie ma zastosowania.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu, jeśli liczba jego uczestników nie osiągnie zakładanego minimum(6 osób). Odwołanie kursu z powodu zbyt małej liczby uczestników nie może nastąpić w terminie krótszym niż 2 dni od planowanej daty jego rozpoczęcia.

5. Organizator, jeżeli w czasie trwania kursu nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tego kursu, jest obowiązany, bez obciążenia Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tego kursu, odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie kursu Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny kursu.

6. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o którym mowa w pkt. 5, Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

 

§6 ZMIANA CEN

1. Cena ustalona w umowie może ulec zmianie pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: np. wzrostu opłat urzędowych.

2. O wzroście ceny kursu Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, listownie lub mailem przez Organizatora, na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu.

3. Na Uczestniku spoczywa obowiązek poinformowania Organizatora na piśmie o zaakceptowaniu bądź niewyrażeniu zgody na nowe warunki umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji pod rygorem uznania, że strona wyraża zgodę na wprowadzone zmiany.

 

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Zawierający umowę o uczestnictwo w kursie ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie stanowiącej integralną część umowy.

2. Uczestnik w trakcie trwania kursu uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora, a na Organizatorze spoczywa ten obowiązek.

3. Uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania dowodu osobistego i innych wymaganych, o których obowiązku posiadania Uczestnik został poinformowany oraz do przestrzegania norm prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Uczestnik kursu podporządkuje się regulaminowi kursu oraz zaleceniom i wskazówkom instruktora, względnie osób realizujących usługi lub świadczenia.

5. Uczestnik kursu zobowiązany jest także do regularnego uczęszczania na zajęciach prowadzonych przez Organizatora, zaliczania testów i egzaminów przewidzianych przez program kursu.

6. W przypadku poważnego naruszenia reguł kursu Organizator może rozwiązać z Uczestnikiem umowę w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy kursantów.

7. Uczestnik kursu lub jego przedstawiciel ustawowy bądź opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.

 

§8 INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

1. Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Eego Hestia S A z siedzibą przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

2. Uczestnicy kursu nie są objęci ubezpieczeniem NNW.

3. Uczestniczący w kursie lub jego pełnomocnik ustawowy bądź opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z treścią warunków uczestnictwa w kursie i akceptuje ich treść, w przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem internetowego formularza stosuje się zapis §2 pkt. 1

§9 REKLAMACJE

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora lub osobę z nim współpracującą Uczestnikowi przysługuje prawo do reklamacji.

2. Jeżeli w trakcie trwania kursu Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora lub jego Przedstawiciela.

3. Reklamacje w formie pisemnej Uczestnik winien złożyć najpierw u przedstawiciela Organizatora na miejscu a następnie w przypadku braku jej pozytywnego załatwienia– również w formie pisemnej skierować do Organizatora w ciągu 30 dni od dnia zakończenia kursu – pod rygorem utraty prawa do rozpatrzenia reklamacji.

4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.

 

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie kursu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

a. działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,

b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo,

c. siłą wyższą.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie kursu, jednakże w wysokości nie wyższej niż cena kursu. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkód na osobie.

 

§11 REZYGNACJA Z KURSU

1. Rezygnacja (odstąpienie od umowy) lub zmiana terminu kursu przez Uczestnika, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w §4 i §5, jest możliwa za zapłatą odstępnego stosownie do brzmienia art. 395 k.c.

2. Rezygnacja (odstąpienie od umowy) z udziału w kursie wymaga pisemnego oświadczenia wraz z zapłatą odstępnego przelewem na rachunek Organizatora stosownie do treści przepisu art. 396 kodeksu cywilnego.

3. Prawo zawierającego umowę o udział w kursie do odstąpienia, o którym mowa w pkt. 1 przysługuje stronie w terminie nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

4. Zawierający umowę wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kwot wynikających z zapłaty odstępnego w przypadku skorzystania przez niego z prawa określnego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

5. Zwrot z całej wpłaty następuje z chwilą złożenia przez zawierającego umowę oświadczenia o skorzystaniu z umownego prawa odstąpienia, na konto uczestnika .

 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie i ogólnych warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

2. Właściwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według właściwości określonej w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

 3. Uczestnik wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb biura zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Uczestnik ma prawo wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby.