Statut Fundacji Pełne Żagle

STATUT
FUNDACJI PEŁNE ŻAGLE

 

Postanowienia
ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą
Fundacja PEŁNE ŻAGLE zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez  PATRYCJĘ ZOFIĘ LüFTNER zwaną dalej
„Fundatorką”, aktem notarialnym Repertorium „A” 3729-3732/2019 sporządzonym
przez Notariusza Wojciecha Laskowskiego w Kancelarii Notarialnej w Koszalinie,
działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna
i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja posiada osobowość
prawną i została powołana na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Mielenko.

§ 4

1. Terenem działalności
Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednak w zakresie niezbędnym 
dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może tworzyć
oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.

3. Fundacja może dla celów
współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach
obcych.

4. Ministrem właściwym jest
minister ds. polityki społecznej.

§ 5

Fundacja może ustanawiać
odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

 

 

Cele
i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celem głównym Fundacji jest
działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa na wodzie poprzez edukację morską
i żeglarską. Pozostałymi celami Fundacji są między innymi:

1.     pomoc
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2.     działalność
charytatywna, dobroczynność;

3.     podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4.     ochrona
i promocja zdrowia;

5.     działalność
na rzecz: osób niepełnosprawnych, równych praw kobiet i mężczyzn, osób  w wieku emerytalnym, mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka regionalnego;

6.     działalność
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

7.     działalność
wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie

i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

8.     działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

9.     nauka,
szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, działalność oświatowa;

10.   wypoczynek
dzieci i młodzieży;

11.   kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

12.   wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

13.   ekologia
i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona środowiska;

14.   turystyka
i krajoznawstwo;

15.   upowszechnianie
i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

16.   działalność
na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;

17.   promocja
i organizacja wolontariatu;

18.   promocja
Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

19.   działalność
na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;

20.   działalność
na rzecz wsparcia i rozwoju sektora ekonomii społecznej;

21.   działalność
na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów traktowanych na równi 
z organizacjami pozarządowych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
non profit i spółdzielni socjalnych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje
cele między innymi poprzez:

1.           
prowadzenie działalności edukacyjnej;

2.           
prowadzenie działalności wydawniczej służącej
celom statutowym;

3.           
organizowanie wycieczek, imprez, obozów,
zjazdów dla potrzebujących grup społecznych;

4.           
organizowanie i prowadzenie placówek
oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, w tym organizowanie świetlic;

5.           
podejmowanie akcji szkoleniowych, doradczych,
coachingowych, informacyjnych i innych;

6.           
wspieranie działalności innych osób prawnych
lub fizycznych, których działalność jest zbieżna 
z celami Fundacji;

7.           
współpracę z organami administracji
samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi,
stowarzyszeniami w kraju i za granicą;

8.           
podejmowanie innych czynności i działań
związanych z realizacją celów Fundacji.

9.           
prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 8

Przedmiot
działalności Fundacji

 

1.        
Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności jest: -------

1)   
63.12.Z
Działalność portali internetowych;
------------------------------------------------------------

2)   
55.20.Z Obiekty
noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; -------

3)   
56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;         -------------------------------------

4)   
63.91.Z  Działalność agencji informatycznych;
--------------------------------------------------------

5)   
63.99.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie
informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
------------------------------------------------------------------------------------------

6)   
72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ; ------------------------------------------------------------------------------------------------

7)   
 72.20.Z 
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych;
-------------------------------------------------------------------------------------------

8)   
 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
------------------------------------------------------------

9)   
74.30.Z)
Działalność związana z tłumaczeniami;
----------------------------------------------------

10)  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
-----------------------------------------------------------------------------------------

11)    78.10.Z  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc
pracy i pozyskiwaniem pracowników; ------------------------------------------------------------------------------------------------

12)  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
--------------------------------------------------------

13)  79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
-------------------------------------------

14)  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów i kongresów;
------------------------------

15)  84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej;
-----------------------

16)  84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną,
zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem
zabezpieczeń społecznych;

17)  84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania;
----------------------------------

18)  85.10.Z Wychowanie przedszkolne; ---------------------------------------------------------------------

19)  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych; ----

20)  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
----------------------------------------------------

21)  85.59.A Nauka języków obcych;
--------------------------------------------------------------------------

22)  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane; ------------

23)  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
--------------------------------------------------------

24)  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
----------------------------------------------------------------

25)  86.90.D Działalność paramedyczna;
---------------------------------------------------------------------

26)  87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę
pielęgniarską; ---------

27)  87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym
wieku I osób niepełnosprawnych;
---------------------------------------------------------------------------------------

28)  87.90.Z pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
------------------------------------------

29)  88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym
wieku I osób niepełnosprawnych;
---------------------------------------------------------------------------------------

30)  88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;
-------------------------------------------------------------------

31)  88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie
indziej niesklasyfikowana;

32)  90.01.Z Działalność związana z wystawieniem przedstawień
artystycznych; ------------------

33)  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych; ---------------

34)  90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
--------------------------------------------------

35)  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
-------------------------------------------------------

36)  91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz
obszarów i obiektów ochrony przyrody;
--------------------------------------------------------------------------------------

37)  93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
--------------------------------------------------------

38)  93.12.Z Działalność klubów sportowych;
-----------------------------------------------------------

39)  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji
fizycznej; ------------------------

40)  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
--------------------------------------

41)  94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
------------------------------------------------

42)  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana; -------

43)  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji
fizycznej: -----------------------

44)  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations)i komunikacja;

45)  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej  i zarządzanie; ----

46)  73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
--------------------------------------------------------

47)  73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w radio i telewizji;

48)  73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na  cele reklamowe w mediach drukowanych;

49)  73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w pozostałych mediach; ----

50)  77.21.Z Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
---------------------

51)  77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,
wyłączając komputery; ------

 

 

2.        
Jeżeli prowadzenie którejkolwiek z powyższych działalności wymaga uzyskania
zezwolenia, koncesji, zgody lub innej decyzji ze strony organów administracji
państwowej, Spółka będzie prowadziła taką działalność jedynie po uzyskaniu
wymaganej decyzji. -------------------------------------------------------

§ 9

1. Fundacja
może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną.

2. Fundacja
może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów.

3. Fundacja
może zatrudniać pracowników.

4. Fundacja
przewiduje możliwość przyznawania wynagrodzenia członkowi zarządu za czynności
wykonywane 
w związku z pełnioną funkcją.

 

Majątek
i dochody Fundacji.

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej
fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić
mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków,
zapisów;

2. dotacji i subwencji oraz
grantów;

3. zbiórek i imprez
publicznych;

4. majątku Fundacji;

5. wpływów z działalności
odpłatnej;

6. innych wpływów.

§ 12

1. Dochody pochodzące z
dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.

2. W sprawach przyjęcia
darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd
Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji
do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza.

4. Fundacja może odmówić
przyjęcia darowizn, spadków i zapisów.

Zarząd
Fundacji.

§ 13

1. Władzą Fundacji jest
Zarząd Fundacji.

2. W skład Zarządu Fundacji
może wchodzić Fundator.

3. Fundator może w Zarządzie
Fundacji pełnić rolę prezesa i wiceprezesa.

4. Zarząd powoływany jest
przez Fundatora.

5. Zarząd Fundacji składa
się od jednej do trzech osób, każdorazowo powoływanych przez Fundatora lub jej
spadkobierców na roczną kadencję.

6. Funkcję członka Zarządu
można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

7. Zarząd Fundacji w całości
lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez fundatora lub jej
spadkobierców  przed upływem kadencji.

§ 14

1. Zarząd kieruje
działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w
szczególności:

a)     uchwalanie
rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)    sporządzanie
i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

c)     uchwalanie
regulaminów,

d)    sprawowanie
zarządu majątkiem Fundacji,

e)     ustalanie
wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,

f)     podejmowanie
decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych,

g)    przyjmowanie
darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

h)    podejmowanie,
za zgodą fundatora, decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
fundacją oraz likwidacji Fundacji.

i)      wytyczanie
głównych kierunków działalności Fundacji;

j)     nadzór
nad działalnością Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje
na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków
obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być
powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać
pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku sporządza
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób
Reprezentacji

§ 15

1.     Oświadczenia
woli do kwoty 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w imieniu Fundacji
może składać każdy z członków Zarządu Fundacji samodzielnie.

2.     Oświadczenia
woli powyżej kwoty 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w imieniu
Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.

Zmiana
Statutu

§ 16

1.     Zmian
w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu pozytywnej opinii
Fundatora lub jej spadkobierców.

Połączenie
z inną fundacją

§ 17

Fundacja może się połączyć z
inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 18

W sprawach połączenia z inną
Fundacją decydujący głos posiada Fundator.

Likwidacja
Fundacji.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji
w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje
i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 20

Decyzję o likwidacji
podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków
prawnych wymaga zgody  Fundatora lub jej
spadkobierców.

§ 21

Środki finansowe i majątek
pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
zgody  Fundatora lub jej spadkobierców na
rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.